Consultări publice

Stimați Hîrbovițeni,

Mai jos, vă propunem spre consultare publică Draftul Planului de Gestionare a Patrimoniului Public.

https://drive.google.com/file/d/1e8npQ7xpi_08oJwk5VcSXBbaTMnnq65L/view?usp=sharing

 

 

* Realizarea acestui document a fost posibilă datorită suportului generos din partea poporului American prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și nu reflectă în mod necesar viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite.

 

 

 

 1. Stimați hîrbovițeni,
  La data de 25.11.2021, ora 14:00 se va desfășura audierea publică privind bugetul Primăriei Hîrbovăț pentru anul 2022. Dacă doriți schimbări în localitatea noastră, vă îndemnăm să vă implicați și să vă exprimați opiniile.
  Sesiunea va avea loc pe platforma ZOOM, prin accesarea link-ului de mai jos:

https://irexorg.zoom.us/j/91765358191?pwd=UnNvZDh2VlpxUjFJK2Q4cFhGWG50dz09
Meeting ID: 917 6535 8191
Passcode: 899007

Un rezumat al proiectului „Bugetul pentru anul 2022” Este disponibil la Primărie, și pe pagina web, hirbovat.md   Proiectul bugetului 2022-converted

Prin participarea la ședința din 25 noiembrie, veți putea afla ce bani planifică APL sa acumuleze, din ce surse precum și cu ce scopuri vor fi cheltuite anul viitor.

Elaborarea acestui material este dovada și angajamentul primăriei față de guvernarea transparentă și responsabilă. Materialul a fost creat cu suportul Programului Comunitatea Mea, finanțat de Guvermul Statelor Unite/ USAID și implementat de IREX.

 

 

 

 

 

 

 

Strategie_Harbovat_12.12.20_red (1)

Consultarea startegiei de dezvoltare socio-economică a satului Hîrbovăț, la data de 12.01.2021.

Conform Dispoziției nr. 100 din 13 octombrie 2020, emisă de Primarul satului Hîrbovăț, Croitor Rodica a fost format grupul de lucru pentru elaborarea în parteneriat cu ”Programul Comunitatea Mea” a Strategiei de Dezvoltare Socio – Economică a satului Hîrbovăț pentru anii 2021-2026.

Datorită suportului oferit de ”Programul Comunitatea Mea” administrația publică locală va beneficia de suportul experților în domeniu de planificare startegică și dezvoltare comunitară. Astfel la etapa actuală se propune pentru consultare conținutul Strategiei de Dezvoltare Socio – Economică a satului Hîrbovăț pentru anii 2021-2026.

Doritorii de a interveni cu propuneri la conținutul startegiei le pot transmite pe adresa electronică primarhirbovat@gmail.com.

Solicitările de intervenție în cadrul consultărilor se vor colecta la adresa consiliusecretar@gmail.com.

Vă îndemnăm să expuneți pe platforma de consultări.

 

text consultari publice

Dezbateri publice!!!

Stimați locuitori ai satului Hîrbovăț, vă aducem spre cunostință lista bunurilor imobile ,  care au fost transmise sau care urmau a fi transmise  în contul cotelor-părți valorice  din patrimoniul fostei  Întreprinderi agricole ,,Basarabia,, , care  devin  proprietatea unității administrativ-teritoriale Hîrbovăț, în temeiul modificărilor Legii 523/1999 ,,cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale,, , HG 799/2022 ,,pentru aprobarea Regulamentului privind modul de inventariere a bunurilor  transmise sau care urmau a fi transmise în contul cotelor-părți valorice din patrimoniul fostelor întreprinderi agricole,,

Contestația asupra informației date se depune în termen  ce nu depășește 20 de zile lucrătoare, începînd cu ziua de astăzi 6.06.2023,  în formă scrisă cu anexarea  actelor doveditoare.Contestația poate fi depusă și în format electronic cu respectarea cerințelor stabilite  într-un document electronic.

Contestațiile se depun la primăria s.Hîbovăț.

 

Primăria s. Hîrbovăț r-l Anenii Noi ,

Telefon: (0265) -92420, Plop Nadejda

gmail:primarhirbovat@gmail.com

Lista de inventariere_

Consultarea publică a proiectului de decizie!

APL Hîrbovăț anunță desfășurarea procesului de consultări publice a proiectului de decizieCu privire la aprobarea zonelor de agreement și recreere pentru locuitori în raza teritoriului administrat de APL Hîrbovăț.                                                                           

DECIZIE nr__

din ___________2021

Cu privire la aprobarea zonelor de agreement și recreere pentru  în raza teritoriului administrat de APL.

       În temeiul prevederilor Strategiei de Dezvoltare Socio-Economiă a satului Hîrbovăţ aprobat prin Decizia Consiliului local Hîrbovăţ nr. 1/9 din 25.01.2021.Pentru impulsionarea dezvoltării satului Hîrbovăţ. La cererea unui grup de cetăţeni din satul Hîrbovăţ, pentru asigurarea deservirii spaţiilor verzi din domeniul public a satul Hărbovăţ  rl. Anenii Noi”. Pentru asigurarea întreţinerii infrastructurii sociale. Conform avizului comisiei de specialitate.

În baza prevederilor Legii nr. 352/2006 cu privire la orgaizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în R.M., a Legii nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii  publice,  a Legii nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 4 a Legii nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă, art. 14 alin. 1) lit. f) din Legea RM nr. 436/2006 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local Hîrbovăţ rl Anenii Noi,

 

DECIDE:

 

 1. Se aprobă în folosinţă gratuiută a proprietăţii publice APL, teren din domeniul public a satului Hîrbovăţ rl .Anenii Noi, pentru desfăşurarea activităţilor de agrement prioritar pentru cetăţenii din satul Hîrbovăţ.
 2. Beneficiarii vor utiliza în acest scop preponderent terenurile domeniului public şi a spaţiilor verzi, din satul Hărbovăţ rl. Anenii Noi.
 3. Se aprobă pentru agrement şi recrere teren cu nr cadastral 1031106098 şi S – 1,4 ha, teren fară nr cadastral în sector Lagăr cu S – 0,15 ha.
 4. Se acceptă amplasrea construcţiilor temporare pe suprafaţele indicate, pentru oihnă şirecreiere, fără compensarea cheltuielior suportate din bugetul loacal.
 5. Prezenta decizie interzice utilizarea terenului în interes privat pentru obţinerea de venituri de către terţe persoane.
 6. Se împuternicește Primăria satului Hărbovăţ rl. Anenii Noi de a identificae resurse financiare pentru amenajarea terenurilor destinate agrementului.
 7. Fructele şi productele care derivă din folosirea bunului domeniului public, altele decât cele din activitatea de agrement, sunt veniturile autorităţii publice, titulară a dreptului de proprietate asupra terenului.
 1. Respnsabil de executarea prezentei deciizii se desemnează Primarul satului Hărbovăţ rl. Anenii Noi, dna Croitor Rodica.
 2. Prezenta decizie intră în vigoare, prin aducerea la cunoștință publică și plasarea în Registrul de Stat al Actelor Locale, se prezintă către autoritățile competente.
 1. Prezentul act administrativ este supus căilor de atac în procedură prealabilă către autoritatea emitentă în termen de 30 de zile conform prevederilor legale.

 

Preşedintele şedinţei                                                                                                   

 

Contrasemnat

Secretarul consiliului local                                                 Lungu Tatiana

                                                  

Consultarea publică a proiectului de decizii!

APL Hîrbovăț anunță desfășurarea procesului de consultări publice a proiectului de decizii cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2021 în prima și a doua lectură.
Pentru propuneri și recomandări în contextul Hotărîrii CNSE nr. 35 din 27 noiembrie 2020, se vor transmite la adresele electronice, primarhirbovat@gmail.com, consiliusecretar@gmail.com, ori alte rețele de comunicare disponibile a APL Hîrbovăț.

       

 

Proiect nr._____

 

DECIZIE nr. _________

din ___ decembrie 2020

 

Cu privire la aprobarea Regulamentului

de colectare și operare a datelor cu caracter personal                                         în Primăria Hărbovăț raionul  Anenii Noi

 

În temeiul prevederilor art.14, 29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală,a Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Hotărîrii Guvernului  nr.1123 din 14.12.2010 „privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal”, în scopul asigurării măsurilor tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea securităţii, confidenţialităţii şi integrităţii datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul Primărie Hîrbovăț, Consiliul local Hîrbovăț

DECIDE:

 1. Se aprobă Regulamentul de monorizare prin intermediul mijloacelor electronice în cadrul Consiliul local Hîrbovăț raionul Anenii Noi, anexa nr.1
 2. Responsabil de executarea prezentei decizii se numește secretarul consiliului local.
 3. Secretarul Consiliului local dna Lungu Tatiana va înainta demersurile de înregistrare conform prevederilor legislației în vigoare către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
 4. Controlul asupra prezentei decizii se pune în seama Primarului sattului Hîrbovăț – Croitor Rodica

Anexa nr. 1

la Decizia nr. ____

din  decembrie 2020

Regulamentului

de colectare și operare a datelor cu caracter personal                                         în Primăria Hărbovăț raionul  Anenii Noi

 

 1. Dispoziții generale

În contextul dezvoltării tehnologiilor de monitorizare a activității curente a instituțiilor publice, pentru asigurarea bunei desfășurări a acesteia, întru asigurarea securității angajaților din instituția publică și a cetățenilor care beneficiază de serviciile acesteia se instituie prezentul regulament.

Aceste sisteme de monitorizare prin intermediul sistemelor electronice de captare, identificare și stocare a informației sunt instalate în holuri, la intrare și pe terenul aferent, inclusiv a domeniului cu acces public care este în preajma instituției publice.

Deoarece utilizarea unui asemenea echipament prevede anumite obligații care survin din contextul cadrului legislativ care reglementează domeniul dat și a prevederilor normative ce stabilesc următoarele drepturi și obligații, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 18.07.2011 privind protecția datelor cu character personal.

Din aceste considerente, se aprobă Regulamentul de Securitate privind utilizarea mijlocelor electronice de supraveghere video și monitorizare electronică referitor la prelucrarea datelor cu character personal, preluate și monitoriaztre prin intermediul acestor sisteme elctronice.

 1. Scopurile monitorizării în cadrul Consiliului raional Anenii Noi prin intermediul sistemelor elctronice
  • Stabilirea unui set unitar de reguli care reglementează implementarea și utilizarea sistemelor electronice de monitorizare în scopul asigurării securității angajaților, a cetățenilor, a bunurilor mobile și a patrimoniului instituției, a bunurilor immobile, a datelor și informațiilor deținute pe suportde hârtie și format electronic, înregistrarea video și audio a ședințelor consiliului și a altor manifestări care se desfășoară în incinta clădirii și în preajma acesteia, în limita terenului aferent, implică obligațiuni care sunt prevăzute în asemena raporturi ca operator de date cu caracter personal, conform prevederilor Legii nr. 133 din 18.07.2011 și măsurile de Securitate adoptate pentru protecția datelor cu caracter personal, protejarea vieții private, a drepturilor și intereselor legitime garantate de cadrul normativ a persoanelor vizate.
  • Stabilirea responsabilităților privind administrarea și exploatarea sistemului de supraveghere prin mijloace video, de monitorizare și sistematizare a prezenței în incinta clădirii, la fel și manevrarea cu datele colectate în scopul realizării activității instituției, care rezultă din atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare.
  • Scopul utilizării sistemului de supraveghere video și a monitorizării prezenței fizice în incinta clădirii Consiliului raional Anenii Noi, este asigurarea bunei funcționări a instituției publice, în special pe segmentul securității și paza acesteia. La fel sistemele de monitorizare electronicăsunt necesare pentru a spijini politicile de Securitate reglementate de actele normative privind protecția datelor cu caracter personal și contribuie la îndeplinirea atribuțiilor structurii de Securitate.
  • Prezentul Regulament descrie măsurile care necesită a fi întreprinse de către adminsitrația Consiliului raional pentru a proteja datele cu caracter personal care sunt preluate și prelucrate prin captarea imaginii și înregistrarea în baza de date a mobilității angajaților, pentru respectarea vieții private și alte drepturi fundamentale la fel și intereselor legitime ale angajaților și cetățenilor care sunt recepționate și stocate prin intermediul sistemelor electronice.
 • Zonele de supraveghere
  • Camerele video pentru captarea imaginilor sunt amplasate în locuri vizibile, în interiorul clădirii și pe terenul aferent acesteia, cu acces public și restricționat în limitele curții interioare a clădirilor proprietate APL. Orice utilizare a camerelor ascunse este strict interzisă, cu excepția cazurilor expres prevăzute de legislație.
  • Amplasarea sistemului de monitorizare a mobilității angajaților este specificat graphic, conform anexei nr. 1. Amplasarea camerelor video pentru monitorizarea spațiului interior și exterior al cladirii este specificat grapic, conform anexei nr. 2.
 • Pe terenul aferent x cameră, în curtea interioară – x cameră.
 • În sala de ședințe pentru perioada desfășurării ședințelor sau manifestărilor – 1 cameră.
  • Nu sunt supuse monitorizării zonele în care personalul angajat și cetățenii pot dispune de intimitate în mod rezonabil, acestea fiind birourile de serviciu și grupurile sanitare.
 1. Date cu caracter personal colectate prin intermediul sistemelor de monitorizare electronice
  • Sistemul de monitorizare a mobilității angajaților este dotat cu detector electronic a dispozitivelor portative de recepție și amprentei digitale după caz.
  • Sisitemul de supraveghere video este dotat cu camere fixe. Toate camerele funcționează în regim de 24/24 ore.
  • La darea în exploatare a sistemului de supraveghere video, persoana împuternicită va primi instrucțiunile referitoare setării sistemului de monitorizare video, respectarea regimului de confidențialitate și dreptul de acces la prelucrarea sistemului de evidență.

 

 1. Limitări
  • Sistemul de monitorizare a mobilității angajaților va fi utilizat doar pentru a ține evidența orelor de aflare efectivă a angajaților la locul de muncă.
  • Sisitemul de supraveghere video va fi utilizat numai în scopul în care a fost notificat, fără a se urmări obținerea de informații utilizate pentru anchetele interne sau procedurile disciplinare, cu excepția cazurilor în care se produce un incident de Securitate sau este depistat un comportament infracțional (în cazuri excepționale imaginile captate pot fi transmise organelor competente în cadrul unor investigații disciplinare sau penale).
  • Utilizarea înregistrărilor video și a înregistrărilor sonore va fi utilizată strict pentru perfectarea documentelor aferente activității ședințelor Consiliului și nu pot fi transmise către terți sau utilizate în alte scopuri, decât cele pentru care au fost captate.
  • În vederea protejării vieții private a altor subiecți decât cei vizați nemijlocit, sistemul video este dotat cu mecanisme, care prevăd estomparea imaginii (în caz de necesitate) pentru a face ca întreaga imagine sau o parte a ei, după caz, să fie anonimizată.
  • Persoana responsabilă va gestiona accesul alsisitemului de supraveghere video numai cu acordul scris al conducerii administrației publice locale.
 2. Peresoana responsabilă
  • Se desemnează persoană responsabilă de operarea datelor cu caracter personal, Primarul satului Hîrbovăț și specialistul în relații cu publicul din cadrul Primăriei Hîrbovăț raionul Anenii Noi.
  • Angajații din cadrul Primăriei Hîrbovăț raionul Anenii Noi pot utiliza datele înregistrate de sistemele informaționale exclusiv în interes de serviciu doar pentru exercitarea atribuțiilor funcției și nu pot transmite sub nici o formă informațiile date către terțe persoane.
 • Categortii speciale de date cu caracter personal
  • Sistemele de monitorizare utilizate de Primăriei Hîrbovăț raionul Anenii Noi, nu are ca scop capturarea imaginii prin metoda selectivă sau preluarea imaginilor care constituie categoria specială de date cu caracter personal.

VIII. Accesul la datele cu caracter personal și dezvăluirea acestora

8.1.      Accesul la imaginile video înregistrate în timp real, a datelor de identificare  persoanale, este limitat la un număr redus de angajați ai Primăriei Hîrbovăț raionul Anenii Noi, care pot fi identificați individual, în conformitate cu lista aprobată de conducerea entității.

8.2.     Accesul la imaginile video și la arhiva în care sunt stocate datele cu character personal, este permis numai persoanelor responsabile în conformitate cu indicațiile în scris a conducerii instituției.

8.3.    Vizualizarea și/sau efectuarea copiilor de pe fișierele temporare pe care sunt stocate imaginile video, a fotocopiilor de pe acte ce conțin cate cu character păersoanal este permis numai cu acordul scris al conducerii.

8.4.   În cazul solicitării de către organele de drept ale Republicii Moldova, care exercită atribuțiile conform prevederilor legislației în vigoare, a unor copii din fișierele temporareîn care sunt stocate imaginile video, se efectuiază conform procedurilor prevăzute de legislația în vigoare și acordul conducerii instituției.

 1. Protecția sistemului de date cu caracter personal care sunt stocate (preluate) imaginile video sau alte date cu caracter personal

9.1.    Pentru asigurarea securității sunt executate următoarele măsuri tehnice, sistemul informational de date cu caracter personal în care sunt stocate (pelucrate) imaginile video se păstrează în camera special amenajată (biroul primarului).

9.2.   Responsabil de protecția datelor cu caracter personal din cadrul entității publice vor fi consultați înainte de achiziționarea și instalarea oricărui sistem nou de supraveghere.

9.3.    Toate sistemele trebuie să corespundă cerințelor de Securitate, conform prevederilor legale a Hotărârii de Guvern nr. 1123 privind aprobarea cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal.

9.4.   Accesul fizic la sistemul informațiaonal de date cu caracter personal în care sunt stocate (preluate) imaginile video, a fișierelor electronice și a fotocopiilor imprimate pe format tare, are numai persoana responsabilă desemnată și conducerea administrației publice locale.

9.5.  Accesul la înregistrările video, fișierele electronice, fotocopii, este restricționat prin întroducerea unui șir de parole.

9.6.    În cazul deconectării energiei electrice sistemul informational de date cu caracter personal în care sunt stocate (prelucrate) imaginile are numai persoana responsabilă desemnată de conduceera administrației publice locale.

9.7.   Echipamentele sunt astfel instalate, încât sunt supuse supravegherii doar acele spații și zone din preajma clădirii identificate în analiza de risc ca fiind necesare a fi protejate suplimentar.

9.8.   Utilizatorii sistemelor de supraveghere sunt instruiți să nu monitorizeze altfel de zone.

9.9.   Adminsitrația Primăriei Hîrbovăț raionul Anenii Noi, actualizează în permanență lista de persoane care au acces la sistemul informațional de date cu caracter personal care sunt stocate (prelucrate) imaginile video, care descrie în detaliu drepturile de acces ale acestora.

 

 1. Control acces

10.1. Imaginile captate de sistemul de supraveghere video sunt vizualizate în timp real pe monitorul din camera de acces care reprezintă o încăpere securizată, iar monitoarele nu pot fi văzute din exterior.

10.2.  Camera de acces-control este amplasată în sediul central al entității.

10.3.  Accesul neautorizat în camera de control-acces este strict limitat la angajații autorizați; personalul cu funcții de asigurare a securității fizice și control acces, adminstratorul de sistem, responsabilii cu securitatea informației și conducerea entității.

10.4. Cu titlu de excepție accesul la baza de date a sistemelor de monitorizare și filmare video, fișierele electronice, fotocopii, poate fi acordat și altor personae, decât cele menționate mai sus, doar cu acodul conducerii instituției. Aceste persoane nu vor avea acces la datele personale prelucrate în acitivitatea de supraveghere video, accesul acerstora fiind permis strict pentru executarea menționată cu acordul conducătorului instituției.

 1. Măsuri tehnice și organizatorice pentru protejarea securității sistemului video ca măsură de asigurare a vieții private

11.1.   Limitarea timpului de stocare a materialului filmat, a fișierelor electronice, fotocopilor în conformitate cu cerințele de Securitate și prevederile legislației în vigoare privind conservarea datelor.

11.2. Mediile de stocare (serverele pe care se stochează informația) se află în spații securizate și protejate de măsuri de Securitate fizică.

11.3.  Toți utilizatorii cu drept de acces la sistemele de supraveghere video au semnat acorduri de confidențialitate, prin care se obligă să respecte prevederile legislației din domeniu.

11.4.   Utilizatorilor li se perimte accesul doar pentru acele resurse care sunt strict necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

11.5.  Doar administratorii de sistem numiți în acest sens de conducerea autorității au dreptul de accesare a fișierelor din sistem, la cererea conducerii instituției.

XII. Drepturile de acces

12.1. Accesul la imaginile stocate și/sau la structura tehnică a sistemului de supraveghere video este limitat la un număr redus de persoane și este determinat în temeiul atribuțiilor de serviciu care rezultă din fișa postului, în care este indicat în ce scop și ce tip de acces este acordat.

12.2.  Administrația publică locală a Primăriei Hîrbovăț, impune restricții pentru persoanele care au următoarele drepturi:

 • Să vizioneze materialul filmat în timp real: imaginile care se derulează în timp real sunt accesibile responsabililor de Securitate și agenților de pază responsabili de activitatea de supraveghere.
 • Să vizioneze materialul înregistrat: vizionarea materialelor înregistrate se va face în cazuri justificate, cum ar fi cazurile expres prevăzute de lege și incidentele de Securitate, de către persoanele special desemnate.
 • Să copieze, să descarce sau să modifice orice matrerial filmat de sistemul de supraveghere video.
 • Să sistematizeze în rapoarte și analize, la fel elaborarea de raporturi a datelor stocate de sistemul de monitorizare a mobilității angajațilort din cadrul instituției.

12.3.  Angajații ce dețin dreptul de acces beneficiază inițial de instructaj în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

 • Această procedură se va include în programul de instruire și îndrumare pentru toți utilizatorii cu drept de acces și atribuții în operarea bazelor de date ce conțin date cu character personal.
 • Conducătorul instituției, va asigura ca întregul personal din subordine, implicat în operarea bazelor de date ce conțin date cu character personal, va fi instruit și informat cu privire la toate aspectele funcționale, operaționale și administrative ale acestei activități.

12.4. Măsurile de păstrare a confidențialității se vor consemna printr-un acord imediat după desfășuirarea procesului de instruire.

XIII. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

13.1. Orice măsură de dezvăluire a datelor cu caracter personal către terți se va documenta și se va expune unei analize riguroase privind necesitatea comunicării, la fel și corespunderea scopului comunicării pentru care aceste date au fost colectate.

13.2. Orice situație va fi consemnată de administratorul sistemului într-un registru de evidență a cazurilor de dezvăluire.

13.3. Administrația Primăriei Hîrbovăț are obligația punerii la dispoziția organelor judiciare, la solicitarea scrisă a acestora, înregistrările video în care este surprinsă săvârșirea unor fapte de natură contravențională sau penală.

13.4. În cazuri de excepție, dar cu respectarea procedurilor anterior enumerate, se permite acesul altor servicii din cadrul entității (Serviciul situații excepționale, medicina de urgență, protecția muncii), în cadrul unor anchete disciplinare, de accidente, de securitatea muncii, cu condiția ca informațiile să fie indispensabile la desfășurarea anchetei sau investigarea unei infracțiuni, desfășurarea anchetei de serviciu, de natură să prejudicieze drepturile și libertățile persoanelor juridice sau fizice.

XIV. Durata păstrării înregistrărilor realizate de sistemele electronice  de colectare a datelor

14.1. Durata păstrării înregistrărilor video este de 72 de ore, după care aceste se șterg automat de pe suportul electronic în ordinea în care au fost înregistrate.

14.2. În cazul producerii unui incident de Securitate, durata de păstrare a înregistrărilor video poate depăși limitele admisibile de program, în funcție de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de Securitate.

14.3. Înregistrările ședințelor desfășurate, care implică obligativitatea întocmirii procesului verbal a ședinței, sunt păstrate până la semnarea procesului verbal al ședinței.

 1. Informarea publicului referitor la supravegherea video

15.1. Informarea publicului despre supravegherea video a clădirii Primăriei Hîrbovăț și a terenului aferent se va efectua prin pictograme după modelul aprobat în anexa nr.4.

15.2. Primăriei Hîrbovăț raionul Anenii Noi garantrează respectarea drepturilor ce revin persoanelor vizate, în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Toate persoanele implicate în procesul de supraveghere video, și cele responsabile de adminsitrarea imaginilor filmate, colectare de fișiere și fotocopii, vor respecta procedurile și regulamentele de acces la datele cu caracter personal.

XVI. Informarea persoanelor vizate

16.1. Informarea primară a persoanelor vizate se realizează în mod clar și permanent, prin intermediul unui semnalizator adecvat, cu vizibilitate suficientă, care va fi amplasat în zona supravegheată, astfel încât să semnalizeze zona supravegheată, dar și pentru a comunica informațiile esențiale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

16.2. Persoanele vizate sunt atenționate asupra existenței sistemului de supraveghere video și a proprietarului prin note de informare corespunzătoare, care cuprind scopul prelucrării și identifică Primăriei Hîrbovăț raionul Anenii Noi, ca operator de date cu caracter personal.

XVII. Exercitarea drepturilor de acces, intervenție și opoziție

17.1 Pe întreaga perioadă de stocare a datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de acces la datele personale, care le privesc pe ele însuși deținute de Primăriei Hîrbovăț raionul Anenii Noi, de a solicita intervenția (ștergere/actualizare/ rectificare/ anonimizare) sau de a se opune prelucrării, conform prevederilor legii.

17.2. Oricare cerere de a accesa, rectifica, bloca sau șterge datele cu caracter personal ca urmare a utilizării sistemelor de monitorizare video,este adresată direct Primărului satului Hîrbovăț.

17.3. În cazul în care persoana vizată are alte întrebări privind prelucrarea de către administrația publică locală a Primăriei Hîrbovăț raionul Anenii Noi a datelor cu caracter personal, care o privesc personal se poate adresa conducătorului instituției.

17.3.  Răspunsul la solicitarea de acces, intervenție sau opoziție se transmite în termen de 15 zile calendaristice. Dacă respectarea acestui termen este imposibilă, persoana vizată va fi informată în formă scrisă despre amânare și care este motivul acesteia, la fel va fi informată despre procedura de soluționare ulterioară a cererii.

17.4. Dacă există solicitarea expresă a persoanei vizate, se poate acorda dreptul de a vizualiza imaginile înregistrate care o privesc sau oferirea unei copii a acesteia. Imaginile furnizate vor fi clare, în limita capacităților tehnice a echipamentului disponibil, cu condiția de a nu prejudicia drepturile terțelor persoane, (persoana vizată va putea vizualiza doar propria imagine, imaginile altor persoane care pot apărea în imagine vor fi editate, astfel încât să nu fie posibilă identificarea/recunoașterea acestora).

În cazul unei asemenea solicitări, persoana vizată este obligată:

 • Să se identifice (să prezinte actul de identitate pentru a participa la vizionare), să menționeze data și ora, locația, la fel împrejurările în care a fost surprinsă de camerele de supraveghere.

17.5. În condițiile excepțiilor prevăzute de legislația în vigoare, accesul poate fi refuzat. Necesitatea de restricționare a accesului se poate impune și în cazul în care există obligația de a proteja drepturile și libertățile terțelor persoane, de exemplu dacă apar în imagini alte personae, iar acceptul lor nu poate fi obținut sau nu se pot extrage, prin editarea imaginilor, date personale nerelevante.

XVIII. Auditul securității sistemelor de monitorizare

18.1. Auditul sistemului de monitorizare video menține înscrieri de sistem despre evenimente produse în activitatea sistemului sau a aplicației, precum și despre activitatea utilizatorului.

18.2. În conformitate cu instrumentele și procedurile respective, auditul securității sistemului de monitorizare, inclusiv video, permite de a promova mijloacele de ajutor pentru a atinge obiective de Securitate: evidența acțiunilor utilizatorului, definirea și stabilirea responsabilității individuale, reconstrucția evenimentelor, detectarea intrușilor și problemelor de identificare a evenimentelor.

18.3. Auditul sistemului de monitorizare video este menit să acordesuport la:

 • Stabilirea consecutivității acțiunilor utilizatorului sau proceselor;
 • Stabilirea când, cine sau ce a stopat funcționarea normală a sistemului;
 • Soluționarea problemei de detectare a intrușilor;
 • Detectarea problemelor de funcționare a sistemului informatic în

regim on-line.

 

Secretarul  Consiliului local                       Lungu Tatiana

 

                                       PROIECT

Decizie nr. _______Din _______________

Cu privire la aprobarea bugetului

 local pe anul 2021 în prima lectură                                                                                           

Examinînd proiectul bugetului local în prima lectură, în temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) din  Legea  privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, în conformitate cu prevederile art. 24, 47 şi 55 al Legii finanţelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014; art. 21 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale; art. 47 şi 48 din Legea nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat şi recreditarea de stat, ținând cont de prevederile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 209 din 24.12.2015, precum şi de circulara Ministerului Finanţelor nr. 06/12 din  25 septembrie 2020, Consiliul local DECIDE:

 1. Se aprobă bugetul local pe anul 2021 la venituri în sumă de  0 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 11236.0 mii lei.
 2. Sinteza indicatorilor generali ai bugetului local: venituri, cheltuieli, inclusiv cheltuielile de personal se prezintă în anexa nr. 1

Preşedintele şedinţei                                                                                 __________________

Secretarul consiliului local                                                                       __________________

Decizie nr. _______Din _______________

 Cu privire la aprobarea bugetului

 local pe anul 2021 în a doua lectură                                                                                           

Examinînd proiectul bugetului local în a doua lectură, în temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) din  Legea  privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, în conformitate cu prevederile art. 24, 47 şi 55 al Legii finanţelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014; art. 21 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale; art. 47 şi 48 din Legea nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat şi recreditarea de stat, ținând cont de prevederile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 209 din 24.12.2015, precum şi de circulara Ministerului Finanţelor nr. 06/12 din 25 septembrie 2020, Consiliul local DECIDE:

 1. Bugetul local pe anul 2021 se aprobă la venituri în sumă de 11236.0 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 11236,0 mii lei.
 2. Sinteza indicatorilor principali ai bugetului local: venituri, cheltuieli, inclusiv cheltuielile de personal şi sursele de finanţare se prezintă în anexa nr. 1.
 3. Sinteza veniturilor bugetului local se prezintă în anexa nr. 2.
 4. Resursele şi cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe se prezintă în anexa nr.3.
 5. Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile publice finanţate de la bugetul local se prezintă în anexa nr. 4.
 6. Transferurile de la/către alte bugete se prezintă în anexa nr. 5.
 7. Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul local se prezintă în anexa nr. 6.
 8. Efectivul-limită al statelor de personal din instituţiile finanţate de la bugetul local se prezintă în anexa nr. 7.
 9. Cuantumul fondului de rezervă se aprobă în mărime de 100,0 mii lei.
 10. Primarul, în comun cu conducătorii instituţiilor bugetare va asigura respectarea următoarelor prevederi:
  • dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu introducerea acestora în sistemul informaţional de management financiar;
  • legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate;
  • utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de la bugetul de stat;
  • achitarea datoriilor creditoare, înregistrate la 1 ianuarie 2021 ale autorităţilor/ instituţiilor bugetare din contul şi în limita alocaţiilor aprobate pe an.
  • raportarea în termenii stabiliţi a performanţelor realizate, conform competenţei.
 11. Contabilul-şef va analiza sistematic executarea bugetului local şi va înainta, în caz de necesitate, propuneri concrete privind consolidarea disciplinei financiar-bugetare şi menţinerea echilibrului bugetar;
 12. Secretarul consiliului va asigura aducerea la cunoştinţă publică, prin afişare în locuri publice, a prezentei decizii şi anexelor în termen de 5 zile de la semnare.
 13. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina Primarului Croitor Rodica şi contabilului-şef al primăriei Zatic Ana.
 14. Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2021.

Preşedintele şedinţei                                                                                 __________________

Secretarul consiliului local                                                                       __________________

Anexa nr.1

la decizia Consiliului local

 1. ___ din _____________
Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului local pe anul 2021
Denumirea Cod Eco Suma, mii lei
I. VENITURI, total 1 11236.0
inclusiv transferuri de la bugetul de stat 7668.8
  Venituri de bază 3294,2
Venituri colectate 273,0
II. CHELTUIELI, total 2+3 11236.0
    Inclusiv:  Cheltuieli recurente, total   11236.0
                          din care: cheltuieli de personal   6913.1
                         transferuri acordate între bugetele locale
                     Investiţii capitale, în total  
III. SOLD BUGETAR 1-(2+3)
IV. SURSELE DE FINANŢARE, total 4+5+9

 Anexa nr.2

la decizia Consiliului local

 1. ___ din _____________

Sinteza veniturilor bugetului local pe anul 2021

Denumirea Cod Eco (k4) Suma, mii lei
Venituri total: inclusiv 11236.0
Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 2533.0
Impozitul funciar 1131 338.6
Impozitul pe bunurile imobiliare 1132 187.7
Taxe locale 1144 225.0
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor genuri de activitate 1145 6.0
Renta 1415 3.9
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare 1423 273.0
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I 1912 7668,8

Anexa nr.3

la decizia Consiliului local

 1. ___ din _____________
Resursele și cheltuielile bugetului local pentru anul 2021

conform clasificaţiei funcţionale și pe programe

Denumirea Cod Suma, mii lei
     Cheltuieli total 11236.1
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
      Resurse, total 1670,7
            Resurse generale 1 1660,7
            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 10,0
      Cheltuieli, total 1670,7
Exercitarea guvernării 0301 1570,7
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 100.0
Servicii în domeniul economiei 04
      Resurse, total 624,5
            Resurse generale 1 624,5
            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2
      Cheltuieli, total 624,5
Administrarea patrimoniului de stat 5009
Dezvoltarea drumurilor 6402 624,5
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06
      Resurse, total 973,1
            Resurse generale 1 973,1
            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2
      Cheltuieli, total 973,1
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 973,1
Domenii generale de stat 0808 -200
Iluminarea stradală 7505 200
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08
      Resurse, total 2067,2
            Resurse generale 1 2067,2
            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2
      Cheltuieli, total 2067,2
Dezvoltarea culturii 8502 2067,2
Sport 8602
Tineret 8603
Învăţămînt 09
      Resurse, total 5900,5
            Resurse generale 1 5637,5
            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 263,0
      Cheltuieli, total 5900,5
Educaţie timpurie 8802 5900,5

Secretarul Consiliului sătesc                                 T.Lungu

Contabil –şef                                                         A. Zatic

Anexa nr. 4       la decizia CL nr. ___

din  ___ decembire 2019

 

NOMENCLATORUL

tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile publice finanţate de la bugetul satului pentru anul 2021

 1. TARIFELE PENTRU  SERVICIILE  PRESTATE  DE  PRIMĂRIE

 Se stabilesc următoarele taxe pentru serviciile prestate de primărie:

 1. pentru eliberarea certificatelor, adeverinţelor, extraselor, deciziilor Consiliului sătesc, dispoziţiile primarului, formularelor speciale:

– decizia Consiliului sătesc                                                                                      – 15,00  lei

– dispoziţia primarului                                                                                              -15,00 lei

– extrasul din registrul cadastral                                                                               -15,00 lei

– extrasul din registrul gospodăriilor                                                                        -15,00 lei

– adeverinţa despre componenţa familiei, locul de trai, etc.                                      5,00 lei

-adeverinţa pentru realizarea vitelor cornute, porcinelor, cabalinelor etc                 10,00 lei

– adeverinţa pentru realizarea legumelor, fructelor, florilor etc                               -10,00 lei

– certificat despre salariu  pentru un an                                                                      5,00 lei

– certificat despre salariu pentru pensie                                                                     5,00 lei

 1. b) pentru înregistrarea căsătoriei, naşterii

– înregistrarea solemnă a căsătoriei în zi de lucru                                                   200,00 lei

– înregistrarea căsătoriei în zi de lucru                                                                    100,00 lei

– înregistrarea solemnă a căsătoriei în zi de odihnă                                                300,00 lei

– înregistrarea solemnă a căsătoriei în afara incintei primăriei                             2500,00 lei

 c) pentru serviciile acordate de specialistul pentru problemele ce ţin de regimul funciar:

– eşirea inginerului pentru efectuarea verificărilor în extravilan

la cererea proprietarului                                                                                          – 50,00 lei

– eşirea repetată a inginerului pentru efectuarea verificărilor în extravilan

la cererea proprietarului                                                                                       – 50,00 lei

– eşirea inginerului pentru efectuarea verificărilor în intravilan

la cererea proprietarului                                                                                       – 50,00 lei

– eşirea repetată a inginerului pentru efectuarea verificărilor în intravilan

la cererea proprietarului                                                                                       – 50,00 lei

– eşirea pe teren a unei comisii formată de primar pentru a atesta o situaţie

la cererea proprietarului                                                                                       – 50,00 lei

– înregistrarea, reînregistrarea şi operarea schimbărilor în registrul de evidenţă a

Gospodăriilor Ţărăneşti de fermier                                                                       – 15,00 lei

 1. d) pentru înregistrarea contractelor de arendă în cadrul primăriei

– înregistrarea de către o persoană a contractelor de arendă

încheiate pentru prima dată între arendaş şi arendator                 -10,00 lei pentru un contract

– înregistrarea de către o persoană a contractelor de arendă  încheiate

pe un termen nou între acelaşi arendator şi arendaş                       –  10 lei pentru un contract

 

– înregistrarea modificărilor operate în contractul de arendă sau

rezilierii contractului                                                                      –  10 lei pentru un contract

– eliberarea extraselor din registrul contractelor de arenedă          – 15,00 lei pentru un extras

 1. e) plata pentru serviciile notariale acordate de către secretarul primăriei:

– legalizarea semnăturilor de pe documente                                               –  10,00 lei

– legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele                    –  4,00 lei pentru

fiecare pagină

– autentificarea procurilor pentru primirea salariilor, pensiilor                   – 5,00 lei

-autorizare la schimbarea destinației imobilului                                       –   25,00 lei

-autorizare de funcționare a întreprinderii                                                  –  15,00 lei

-eliberarea caracteristicii                                                                           –    20,00 lei

-eliberarea titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren

cu măsurarea terenului                                                                                  -100,00 lei

-emiterea autorizației de construcție                                                          –   25,00 lei

-emiterea certificatului de urbanizm                                                          –   25,00 lei

-emiterea autorizației de desființare                                                          –    10,00 lei

-înregistrarea procesului verbal de recepție finală a locuințelor                –   10,00 lei

 1. f) taxa de participare la licitațiile publice cu strigare:

– pentru persoane fizice                                                                                  – 600,00 lei

– pentru persoane juridice                                                                                -1000,00 lei

 1. Se acordă înlesniri şi scutiri pentru cetăţenii din categoriile:

-invalizi de gradul I și II,

-pensionarilor,

-familiilor cu 4 și mai mulți copii

-plata părinților pentru alimentarea copiilor de vîrstă preșcolară lei zi/copil –          conform Ordinilor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în vigoare.

 1. Tarifele prezentului nomenclator v-or întra în vigoare de la data de 01.01.2021

Secretarul Consiliului sătesc                                 T.Lungu

Contabil –şef                                                         A. Zatic

Anexa nr.5

la decizia Consiliului local

 1. ___ din _____________

Transferurile de la/către alte bugete ale bugetul local pe anul 2021

 

Bugetul de la care/către care se vor efectua transferurile, denumirea transferurilor Cod Suma,

mii lei

Transferuri primite   7668,8
Bugetul de stat, total   7668,8
Inclusiv:
Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrașcolar) 191211 5637,5
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor 191216 624,5
Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I 191231 1281,5
Transferuri curente primite cu destinaţie generală din fondul de compensare între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I 191232 125,3

 Anexa nr.6

la decizia Consiliului local

 1. ___ din _____________

Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din

bugetul local pe anul 2021

(mii lei)

Nr. d/o Denumirea instituţiei

 

Cod

Grupa funcţiei

Suma preconizată spre încasare pe subcomponente de surse:
Resurse fonduri speciale

(296)

Resurse atrase de instituţii

(297)

Resurse atrase pentru proiecte finanţate din surse externe

(298)

1 2 3 4 5 6
1 Aparatul primarului 0111 10,0
2 Grădiniţa 0911 263,0
Total     273,0  

 

Anexa nr.7

la decizia nr._____

din  ______________

Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul satului Hîrbovăţ, pentru anul 2021

Nr.d/o Denumirea Total numărul de unităţi inclusiv din:
Buget Contul mijloacelor speciale
1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Administraţia primăriei

Grădiniţa de copii

   Centrul de cultură, tineret și sport

Total    

 

 

14.0

47.55

18,5

   

80,05

 

 

 

14.0

47.55

18,5

       

80,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului sătesc Hîrbovăţ                                T.Lungu

 

Contabil-șef                                                                         A.Zatic

APL Hîrbovăț anunță desfășurarea procesului de consultări publice a proiectului de decizii cu privire la lichidarea instituțiilor publice și reorganizarea acestora în Centrul de Cultură Tineret și Sport :

-Casa de Cultură;
-Biblioteca Publică;
-Muzeul de istorie și etnografie
-Stadionul Hîrbovăț;
-Centrul de instruire și educare pentru copii și tineret,
Și reorganizarea acestora în Centrul de Cultură,Tineret și Sport.
DECIZIE nr__
din ___________2020
  Cu privire la lichidarea instituțiilor Casa de Cultură, Biblioteca publică, Muzeul de istorie și etnografie, Stadionul Hîrbovăț, Centrul de instruire și educație pentru copii și tineret din familii social-vulnerabile
   În conformitate art.14 al Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, art.9 alin.(2) lit.e) din Legea Republicii Moldova nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legea nr. 413/1999 culturii, art.64 alin.(3), art.88 din Codul Muncii al Republicii Moldova, în conformitate cu art.69 alin.(1), (2), (5), art.70 alin.(5), art.71, art.72, art.85 din Codului Civil al Republicii Moldova, Legea nr.279 din 11.02.1999 cu privire la tineret şi prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.345 din 30.04.2009 cu privire la Registrul de stat al organizaţiilor necomerciale, în temeiul art.43 alin.(1) lit.p), r), Decizia nr.6/5 din 07 octombrie 2020”Cu privire la modificarea si completarea deciziei Consiliului satesc nr.2/7 din 28.02.2020 “Cu privire la fondarea “Centrului de Cultura ,Tineret si Sport” Consiliul satesc Hirbovat,
DECIDE:
  Se modifică Decizia cu nr.2/7 din 28 februarie 2020, “Cu privire la fondarea Centrului de cultură ,Tineret și Sport din satul Hîrbovăț raionul Anenii Noi”, pct.2, anexa 1, dupa cum urmeaza: Se abroga pct 1.6, iar pct.1.7 va deveni 1.6,pct.1.8 va deveni 1.7,pct.1.9 va deveni 1.8, pct.1.10 va deveni 1.9, pct.1.11 va deveni 1.10, pct.1.12 va deveni 1.11,pct.1.12.1 va deveni 1.11.1, pct.1.12.2 va deveni 1.11.2, pct.1.12.3 va deveni 1.11.3, pct.1.12.4 va deveni 1.11.4.
Se lichidează instituțiile publice, ca entitiăți fără statut de persoană juridică, aflate în subordinea Consiliului local Hîrbovăț, din data 15 noiembrie 2020, conform prevederilor legislației în vigoare:
Casa de cultura ;
Muzeul de istorie și etnografie;
Centrul de instruire și educație pentru copii și tineret din familii social-vulnerabile;
Biblioteca publică;
Stadionul Hîrbovăț;
3.Se numește în funcție de director interimar a “Centrului de Cultura ,Tineret și Sport” pînă la desfășurarea concursului d-na Gotca Valentina.
4.Se stabilește în responsabilitatea primarului:
4.1. va crea prin dispoziție, comisia de predare primire a patrimoniului, activelor și pasivelor aflate în gestiunea instituțiilor lichidate
4.2. va preaviza conducătorii instituțiilor lichidate despre posibila disponibilizare în cazul imposibilității transferului acestora în altă funcție.
5. Conducătorii instituțiilor lichidate, Casa de cultura ; Muzeul de istorie și etnografie; Centrul de instruire și educație pentru copii și tineret din familii social-vulnerabile; Biblioteca publică; Stadionul Hîrbovăț; vor preaviza personalul care cade sub incidența lichidării instituției conform legislației muncii.
6. Prezenta decizie se aduce la cunoștință persoanelor care activează în cadrul instituțiilor publice lichidate prin semnătură.
7. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama comisiei consultative de specialitate.
9. Prezenta decizie este supusă căilor de atac în termen de 30 de zile în conformitate cu prevederile Codului Adminstrativ.
Preşedintele şedinţei
Contrasemnează: Secretarul CL