Concurs pentru fucția de director al grădiniței-creșă

Stiri Image
21.10.2022

Concurs pentru fucția de director al grădiniței-creșă

Primăria satului Hîrbovăț,

r-ul Anenii Noi, anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de

DIRECTOR   al grădiniței-creșă de copii  “Ghiocel” din s. Hîrbovăț, r-ul Anenii Noi.

La funcţia de director al instituţiei sus menționate poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

2) are studii superioare universitare (în cazul candidaţilor la funcţia de director al instituţiei publice de educaţie antepreşcolară şi de învățămînt preşcolar din mediu rural, după prelungirea concursului în temeiul pct. 62 subpct.1) şi 3) sau în cazul iniţierii unui concurs repetat, pot fi admişi candidaţii cu studii superioare universitare şi cei cu studii medii de specialitate pedagogice (colegiu));

3) are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani;

4) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;

5) cunoaşte limba română;

6) este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

7) nu are antecedente penale;

8) nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit. g)-r) și art. 301 alin. (1) lit. a)-b) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 sau destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

 

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct al instituţiei de învăţămînt depun personal sau prin reprezentant (la cancelaria organizatorului concursului), prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului în Monitorul Oficial ( 21 octombrie 2022 ), dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

1) cererea de participare la concurs;

2) copia actului de identitate;

3) copia/copiile actului/actelor de studii;

4) copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;

5) curriculum vitae;

6) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcţiei;

7) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

8) proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani în plic sigilat sau declarația pe proprie răspundere privind prezentarea proiectului planului cu cinci zile înainte de data interviului. Pentru concursurile anunțate în ultimul trimestru al anului, proiectul planului va cuprinde perioada de 5 ani începând cu 1 ianuarie a următorului an.

Pentru informații suplimentare vă adresați la nr de tel

0265-92-420

0265-72-397.

 

Noutăți