Funcția vacantă- Relaţii funciare şi cadastru

Stiri Image
16.01.2021

Funcția vacantă- Relaţii funciare şi cadastru

A N U N Ț ❗❗❗

Domeniu de activitate:

Relaţii funciare şi cadastru

Funcţia publică vacantă:
AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C66. Specialist
Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:
Specialist în reglementarea regimului funciar
Data-limită de depunere a documentelor:
30.01.2021
Unități disponibile:1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:
Scopul general al funcției:
Realizarea concepției unice de dezvoltare a relațiilor funciare pe teritoriul gestionat indiferent de forma organizațional- juridică,
tipul de proprietate asupra pămîntului și hotarele administrativ-teritoriale.
Sarcinile de bază:
1. Dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietății funciare;
2. Controlul asupra folosirii raționale a terenurilor;
3. Ținerea cadastrului funciar;
4. Ținerea monitoringului funciar.
5. Inventarierea resurselor funciare locale.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:
Lungu Tatiana
Telefon:
0 (265) 72397
E-mail:
consiliusecretar@gmail.com
primarhirbovat@gmail.com
Web site:
hirbovat.md
Raion, oraș:
s. Hîrbovăț rl Anenii Noi
Adresa:
satul Hîrbovăț, str. Independenței, 1
raionul Anenii Noi
Tip de angajare:
Pe perioada nedeterminată
Condiţiile de participare la concurs:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este apt/aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .
Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
Cerințe specifice pentru participare la concurs:
Studii superioare sau medii de specialitate în domeniul Cadastrului funciar și reglementarea relațiilor funciare.
Cunoștințe:
-cunoașterea legislației în domeniu;
-cunoașterea modului de reglementare a regimului proprietății funciare și relațiilor funciare;
-cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
-cunoștințe de operare la calculator.

Documente ce urmează a fi prezentate::

( Copia buletinului de identitate: ( Certificat medical: ( Cazier juridic sau declarație pe propria răspundere: ( Copia carnetului de muncă: (Alte documente necesare:
Copia diplomei de studii
Formularul de participare la concurs
Modalitatea de depunere a documentelor:
Prin poștă, email sau personal la sediul instituției.
Bibliografia concursului:
Legea nr.436/2006 cu privire la administrația publică locală cu modificările ulterioare;
Legea nr.435/2006 cu privire la descentralizarea administrativă;
Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
Codul civil al R.Moldova republicat în MO nr. 66-75 din 01.03.2019,
Codul Funciar al R.Moldova nr. 828/1991;
Legea nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile;
Legea nr. 1308/1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului;
legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice;
Legea nr. 29/2018 privind delimitarea proprietății publice;
Legea nr. 338/2003 cu privire la aprobarea catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale;
Hotărîrea Guvernului nr. 437/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor;

Noutăți